No Picture
دسته بندی نشده

پروژه ها

پروژه های تعریف شده در دوران فعالیت های بالینی و تحقیقاتی من به نحوی بوده اند تا برای حل یک مشکل و یا یافتن پاسخی برای یک مشکل واقعی در سلامت و پیشگیری از معلولیت […]