پروژه ها

پروژه های تعریف شده در دوران فعالیت های بالینی و تحقیقاتی من به نحوی بوده اند تا برای حل یک مشکل و یا یافتن پاسخی برای یک مشکل واقعی در سلامت و پیشگیری از معلولیت ها یا ارتقا سلامت جامعه باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*