سندرم رومانو-وارد (Romano-Ward syndrome)

توصیف بیماری: سندرم رومانو-وارد ((Romano-Ward syndrome اختلالی است که در ریتم طبیعی قلب (آریتمی(arrhythmia)) اختلال ایجاد می کند. این اختلال نوعی سندرم کیو تی طولانی (long QT syndrome)، یک بیماری قلبی است که باعث افزایش [...]